شنبه 13 آذر 1400

تهران، جاده قدیم کرج ، خیابان خلیج‌فارس

صندوق‌پستی:13865-433    کدپستی: 13797-64317    

مرکزتلفن:  4-66252631  ، 64042000 

کشیک‌امداد: 1-64042400   دورنگار: 6625263   

  • سامانه پیام‌کوتاه:  021112   وب‌سایت :   www.raro.ir  پست‌الکترونیکی : info@raro.ir  
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.