شنبه 13 آذر 1400

قسمت هفتم؛ کلیپ توجیهی دستور العمل طراحی، اجرا و ارزیابی تمرین در جمعیت هلال احمر.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم